header-object

7 Dôvodov prečo investovať do kobotov

Language / Jazyk : English original version / anglický

 

Kolaboratívne roboty (koboty) sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s ľuďmi. Toto je v ostrom kontraste s tradičnými stacionárnymi priemyselnými robotmi, ktoré pracujú samostatne a oddelene od kontaktu s ľuďmi.

 

Koboty sú vybavené senzormi a bezpečnostnými prvkami obmedzujúcimi silu a výkon, ktoré umožňujú spoluprácu medzi robotom a človekom. Tento typ spolupráce skracuje výrobný proces, zvyšuje produktivitu, znižuje chybovosť a podporuje zamestnancov v ich práci, aby boli efektívnejší a nebola potreba ich nahrádzať.

 

Vo výrobnom priemysle je produktivita kľúčom k úspechu. A čím vyššia produktivita, tým je podnikanie výhodnejšie.

7dovodov 

V posledných rokoch sa potreba implementovať koboty zvyšuje. Tu je sedem dôvodov, prečo by vaša spoločnosť mala zvážiť investíciu do kobotu:

 

1. Koboty sa dajú ľahko programovať

Mnoho novších Kobotov je navrhnutých tak, aby boli user-friendly a ľahko programovateľné, čím sa eliminuje potreba, aby ich implementoval vyškolený programátor. Niektoré koboty majú funkcie na ručné navádzanie, kde kobot zaznamenáva dráhu jeho pohybu.

 

2. Krátky čas nastavenia

Čím dlhšie trvá implementovanie automatizácie, tým drahšia je počiatočná investícia. Vysoké náklady na školenie zamestnancov, zastavenie výroby a prenájom externých poskytovateľov služieb môžu rýchlo zvýšiť čas potrebný na dosiahnutie návratnosti investícií. Tieto problémy sa môžu ukázať ako veľmi problematické pre malé a stredné podniky. Koboty sú navrhnuté na krátku dobu nasadenia a prichádzajú s funkciami okamžite po vybalení. Najnovšie modely môžu byť nastavené za menej ako 30 minút vďaka softvéru, ktorý má mnoho funkcií predprogramovaných a umožňuje zákazníkovi nainštalovať robota sám. Flexibilita spojená s krátkym implementovaním kobota na iné stanovisko zvyšuje produktivitu a návratnosť investícií.

 

3. Koboty sa môžu používať na rôzne aplikácie

Jedným z hlavných dôvodov kúpi kobota je jeho flexibilita. Programovanie kobota pre novú úlohu je jednoduché a externý servisný pracovník nie je potrebný. Toto zavádza univerzálnosť do výrobnej linky a kobot môže byť ľahko zostavený tak, že vykonáva rôzne úlohy v ten istý deň alebo má určené dni na určité úlohy. Koboty sa dajú ľahko integrovať do agilných systémov, pretože umožňujú personálu rýchlo reagovať na zmeny dizajnu a zodpovedajúcim spôsobom distribuovať koboty. Koboty, ktoré sú v súčasnosti na trhu, môžu plniť mnoho úloh, ktoré sa zvyčajne delia na služby a priemysel. Servisné roboty sa používajú na poskytovanie informácií vo verejných priestoroch, na prepravu tovaru alebo na zaistenie bezpečnosti. Priemyselné koboty majú niekoľko aplikácií vrátane, ale nielen, odoberania a umiestňovania, balenia a paletizácie, montáže, obsluhy strojov, povrchovej úpravy a testovania a kontroly kvality.

 

4. Konzistentné výsledky

Roboty sa neunavia a to z nich robí dôslednejších a presnejších pracovníkov ako ich ľudské náprotivky. Vďaka tomu sú zvlášť vhodné pre monotónne úlohy, pretože dokážu vykonávať jednoduché úkony opakovane bez zníženia kvality práce. Coboty vykonávajú rovnakú úlohu s rovnakou silou.

 

5. Pozitívny vplyv na zamestnancov

Bežným problémom pracovníkov vo výrobe je to, že ich nahradia stroje, ktoré sú rýchlejšie, presnejšie a neúnavné. Pravda je, že tento scenár je veľmi nepravdepodobný. Najmä v spoločnostiach s vysokou diverzitov a nízkym objemom výroby, keďže tradičné priemyselné stroje, ktoré sa bežne používajú, majú vysoké náklady a nízku flexibilitu. Toto otvára dvere tomu, čo sa dnes nazýva štvrtá priemyselná revolúcia. Informačné technológie sa používajú na inteligentnú výrobu, umiestňovanie ľudskej pracovnej sily a kolaboratívnych robotov vedľa seba bez toho, aby bolo potrebné zmenšovať veľkosť personálu. Pracovníci nie sú nahradení strojmi. Namiesto toho je pri používaní kobotov pracovník ušetrený od opakujúci sa procesov a jeho čas sa uvoľňuje, takže ho možno použiť na zložitejšie procesy, čím sa zlepší každodenná skúsenosť pracovníkov. Koboty podporujú ľudský personál a preberajú nebezpečné, špinavé a nudné úlohy a vytvárajú tak bezpečnejší a príjemnejší pracovný priestor.

 

6. Zvýšenie produktivity a optimalizácia procesov

Kobot preberá procesy, pri ktorých by ľudský pracovník mal problémy udržať zameranie alebo udržať výkon na stálej úrovni po dlhú dobu. Hovoríme tu o monotónnych úlohách alebo úlohách, ktoré vyžadujú, aby pracovník mal neergonomické postavenie. Ich presnosť znižuje možnosť zlyhania a chyby produktu na takmer nulovú hodnotu. Zmena úloh, ktoré má kobot vykonávať, je rýchla, čo pomáha pracovníkom optimalizovať výrobnú linku a znižovať náklady pri súčasnom zachovaní vysokých štandardov kvality produktu.

 

7. Rýchla doba návratnosti

Koboty sú lacnejšie ako priemyselné roboty a v závislosti od toho, na čo sa používa a na ako dlho, môžu potenciálne získať investíciu už za 200 až 300 dní.

 

ZDROJ:  OnRobot

7 reasons why you should invest in a collaborative robot

 Language / Jazyk : Slovak / Slovenský

 

A contraction of the words “collaborative” and “robot”, a cobot is a robot specifically designed to work together with humans, which is in stark contrast to the traditional stationary industrial robots that work separately and in isolation from human contact.

 

They are equipped with sensors and force and power limiting safety features that make collaboration between robot and human possible. This type of collaboration makes the production process shorter, increases productivity, reduces the defect rate and supports the employees in their work making them more efficient and valuable instead of replacing them.

 

In the manufacturing industry, productivity is the key to success. And the more productivity can be increased, the more profitable the business becomes. In recent years, more and more have chosen to implement cobots or collaborative robots, as the term covers.

7dovodov 

Here are the 7 reasons why you should consider investing in a cobot yourself:

 

1. Cobots are easy to program

Many newer cobot models are designed to be user friendly and easy to program, eliminating the need for an engineer to implement it. Some even have hand guiding features where the cobot literally learns by example while being guided through the sequence of movements needed to do the task it is being programed for.

 

2. Can be set up in short time

The longer it takes to set up automation the more expensive the initial investment gets. High costs of staff training, production stops and having to hire external service providers can quickly increase the time it takes to see the return on investment. These issues can prove to be highly problematic for small and medium-sized companies. Collaborative robots are designed with short deployment time in mind and come with out-of-the-box functionality. The latest models can be set up in less than 30 minutes due to pre-programing software that enables the user to install the robot themselves. Furthermore, the flexibility that comes with the short redeployment of the cobot increases productivity and ROI.

 

3. Cobots can be used for different applications

One of the main selling points for cobots is their flexibility. Programming a cobot for a new task is simple and an external service worker is not necessary. This introduces a versatility into the production line and the cobot can easily be set up doing a sequence of different tasks in the same day or have designated days for certain tasks. Cobots can easily be integrated into agile systems since they allow the staff to quickly respond to design changes and redeploy the cobot accordingly. The cobots currently on the market can fill many roles that are usually divided into service and industrial. Service cobots are used for providing information in public spaces, transporting goods or providing security. Industrial cobots have several applications including but not limited to pick and place, packaging and palletizing, assembly, machine tending, surface finishing and quality testing and inspection.

 

4. A cobot is more consistent and accurate than a human

Robots never tire, making them more consistent and accurate workers than their human counterparts. This makes them especially suitable for monotonous tasks, as they can perform simple action repeatedly without their work quality diminishing. Cobots perform the same task with the same power as long as you need them to.

 

5. Positive impact on the employees

The common worry of workers in manufacturing is that they will be replaced by machines that are faster, more precise and never tire. Truth is that this scenario is highly unlikely. Especially within companies with high mix and low volume production as traditional industrial machines commonly in use have high costs and low flexibility. This opens the door to what is now being called the fourth industrial revolution. Information technology is used for smart manufacturing, placing the human workforce and collaborative robots side by side, with no need to reduce the size of the staff. The workers are not replaced by machines. Instead, by using cobots, the worker is spared of repetitive processes and his time is freed so it can be used for more complex processes thus improving the day-to-day experience of the workers. Cobots support the human staff, taking over tasks that are dangerous, dirty and dull creating a safer and more enjoyable workspace.

 

6. Cobots increase productivity and optimize processes

The cobot takes over processes where a human worker would have trouble keeping focus or keep the performance at a consistent level over a long period of time. Here we talk about monotonous tasks or tasks that require the worker to hold an unergonomic position.Their precision reduces failure and product defect possibility to almost zero. Changing the tasks the cobot is intended to perform is fast, which helps the workers optimize the production line and cut costs, while keeping the high standards of product quality.

 

7. Fast payback period

Cobots cost less than industrial robots and depending on which application it is used for and for how long, can potentially earn back the investment in as few as 200-300 days.

 

SOURCE:  OnRobot

S.D.A. s.r.o.  –  Solutions for Industrial Automation