header-object
background image

20

5/2021

Aplikácie

Robotické  pracovisko,  ktoré  dodala  naša  spoločnosť,  sa  skladá 
zo šesťosového robota Kawasaki RS010L s maximálnou nosnosťou 
na konci ramena 10 kg a dosahom až 1 925 mm. Na konci ramena 
má integrovaný uchopovač Schunk PSH-22-2, ktorého maximálna 
uchopovacia sila je 320 N a odporúčaná nosnosť 1,7 kg. Samotný 
uchopovač váži 0,77 kg.

Súčasťou pracoviska je aj zostava zváracej stanice vybavená zdro-
jom ewm Tetrix 352 Synergic RC CW s vodným chladiacim modu-
lom a komunikačným rozhraním BUSINT X11 PROFIBUS, univer-
zálna ohýbačka Memoli EUREKAMATIC, pomocný tŕň a prepravka 
na hotové výrobky.

Zváračka a ohýbačka riadená robotom

Robot  zabezpečuje  manipuláciu  s  materiálom  a  vďaka  integro-
vanému  PLC  dokáže  riadiť  všetky  procesy  vrátane  komunikácie 
so zváračkou a ohýbačkou. Na vstupe pracoviska sú v dvoch kaze-
tách uložené koncovky k ventilom a rúrky. Systém pred spustením 
programu  vyžaduje,  aby  boli  robot  aj  ohýbačka  v  automatickom 
režime a dvoje dverí umožňujúce vstup do priestoru robota zamknu-
té. Ak nie sú tieto podmienky splnené, program nemožno spustiť. 
Signalizácia  zamknutých  dverí  sa  objaví  aj  na  ovládacom  paneli 
robota. Rovnako musí byť zapnutá zváračka s privedeným plynom 
aj zváracím drôtom. Na obrazovke ovládacieho panela treba vybrať 
správny typ programu.

Robot založí koncovku ventilu do čeľuste polohovadla, ktoré koncov-
ku zovrie a vycentruje. Následne vyzdvihne rúrku a opäť skontroluje, 
či je posun zváračky v bezpečnej polohe a prítlak rúrok odsunutý. 
Po  opatrnom  zasunutí  rúrky  do  uchytenej  koncovky  ventilu  spus-
tí prítlak na zabezpečenie rúrky. Keď je robot v bezpečnej polohe, 

prisunie  sa  zváračka,  robot 
aktivuje  proces  zvárania 
a  zapína  servopohon,  ktorý 
otáča  obrobok.  Proces  kon-
troly zvárania beží na pozadí 
a  sleduje,  či  zváračka  ne-
stratí  oblúk,  či  sa  neprilepí 
drôt  alebo  nedôjde  k  inej 
chybe,  pri  ktorej  je  nutné 
okamžite  vypnúť  zváračku 
a servopohon.

Zvarené diely následne odo-
berá,  vkladá  do  ohýbačky 
a spúšťa samostatný ohýba-
cí proces. Robot musí obro-
bok  držať,  kým  sa  nespustí 
ohýbačka.  Proces  ohýbania 
beží  na  pozadí  a  na  zákla-
de signálov robot kontroluje 
správnosť  procesu.  Hotové 
diely potom odoberá a ukla-
dá do zberného boxu.

Znie to jednoducho, ale…

Ako vybrať z ohýbačky rúrku ohnutú na 270°? Pri manuálnej výro-
be dokázal operátor s citom v rukách voľne vykrútiť ohnutú rúrku 
z upevňovacej hlavy ohýbačky. To sa ukázalo ako zásadný problém 
pri nahradení operátora robotom. Aby bolo riešenie úspešné, bolo 
potrebné  zmeniť  spôsob  odoberania  dielov  z  ohýbačky:  namiesto 
vyťahovania rúrky robot odoberá celú upevňovaciu hlavu (aj s rúr-
kou),  následným  kruhovým  pohybom  okolo  pevného  pomocného 
tŕňa vykrúti rúrku z hlavy a hlavu opäť založí do ohýbačky.

Nie všetky výrobné procesy sú vhodné na kompletnú automatizá-
ciu,  niekedy  je  citlivosť  v  rukách  a  ľudská  skúsenosť  nenahradi-
teľná.  A  niekedy  sa  podarí  nájsť  šikovné  riešenie  aj  tam,  kde  to 
vyzerá z pohľadu robotizácie beznádejne. Takže netreba vešať hlavu 
(do ohýbačky 

 

V každom priemyselnom odvetví sa skôr či neskôr ukáže 
potreba automatizácie výrobných procesov a  využitie 
robotických riešení pri rutinne opakovaných úkonoch, 
ktoré dosiaľ robil človek. Nasadeniu robota do prevádz-
ky vždy predchádza analýza celého procesu a  návrh 
komplexného alebo čiastkového riešenia, ktoré zohľad-
ní špecifiká konkrétnych postupov a ponúkne spoľahli-
vo fungujúci systém. Niekedy môžu byť aj jednoduché 
manuálne úkony tvrdým orieškom pre robotickú apliká-
ciu. Dômyselné riešenie si vyžiadala aj robotizácia pra-
coviska na zváranie a ohýbanie oceľových potrubných 
rozvodov (pre modulárne zásobníky plynu).

Robot zabezpečuje manipuláciu s materiálom a vďaka integrovanému 
PLC dokáže riadiť všetky procesy vrátane komunikácie so zváračkou 
a ohýbačkou.

Robot aktivuje proces zvárania 
a zapína servopohon,  
ktorý otáča obrobok.

Ohýbaj ma, mamko!