header-object
background image

Automatizace robotických procesů 

na základní úrovni

Většina výrobních linek v České a Slovenské 
republice byla postavena kolem lidského ope-
rátora, což přestavbu velmi znesnadňuje. Jak-
mile se řeší automatizace, pouze se vyzobávají 
dílčí operace z celku. Zvýšení rychlosti doprav-
níku na výrobní lince by mělo zvýšit výkon linky, 
ale většinou se zvýší zmetkovitost spolu s vý-
konem. Automatizace se běžně řeší u jednotli-
vých částí kolem dopravníku, ale zapomíná se, 
jak celkový tok materiálu probíhá. 
Společnost Yamaha čerpá ze zkušeností z vý-
roby motocyklů už od 70. let a přichází na trh 
se svými vlastními nápady, které se promítají 
do vlastní značky robotů a dopravníků. 
Proto Yamaha nabízí variabilní dopravníko-
vé systémy, aby bylo možné měnit rychlost 
a tok materiálu dle reálného času potřebné-
ho na každé části výrobní linky a rozčlenit ji do 
jednotlivých segmentů pro plnou automati-
zaci. Rychlost a tok variabilního dopravníku 
a samotný typ se dá velmi rychle upravit pro 
nasazení robotů, protože informace obsaže-
né v dopravníku o artiklu na něm robot zpra-
cuje okamžitě a přenastaví proces dle artiklu. Je 
možné také dopravník rozvětvit na několik díl-
čích dopravníků a zapojit do procesu více robo-
tů či operátorů (například pro časově náročnější 
části výroby) a následně opět spojit do jedné 
hlavní linie – u běžného dopravníku
zcela nereálná vize.

Modulární dopravník se tak stává nosným prv-
kem automatizace od začátku výroby až po fi-
nální proces balení. 

Inovujte s rozmyslem

Při automatizaci je běžným problémem v první 
fázi složitost celého řešení a propojení jednot-
livých segmentů do sebe. Běžně se stává pře-
kážkou nastavení dopravníku, robotů, vision 
systému v jeden funkční propojený celek. Ko-
munikace mezi několika zařízeními několika 
značek pak většinou vede k nutnosti využívat 
externí platformu. V důsledku dojde k prodra-
žení projektu a oddálení implementace. 

Naštěstí Yamaha nabízí všechny tyto základní 
pilíře pro celkovou automatizaci zapojené v je-
den funkční celek, což velmi usnadňuje pro-
ces automatizace. Společnost Yamaha řeší 
elegantně už od počátku vše v jednom – vše 
postavené kolem variabilního dopravníku ko-
munikující skrz jeden systém se scara roboty, 
kartézskými roboty i šestiosými roboty. 

Závěr

Konvenční procesy manuální montáže posta-
vené kolem jednoduchých lineárních motoro-
vých dopravníků proces automatizace velmi 
znesnadňují, protože se jednotlivé části musí 
podřídit toku a rychlosti dopravníku.
Poučky pro zvýšení výkonu dopravníku navr-
hují dopravník rozšířit o další moduly (přidat 
operátory) a neberou v potaz možnosti rozčle-
nění do několika dopravníků, protože těžko 
změníte několika tunový dopravník, který vět-
šinou ani nemá informace o toku materiálu.
Začátek cesty k automatizaci robotických pro-
cesů může být lehký a nenáročný, pokud se 
bude správně postupovat a začne se tam, kde 
je začátek všeho – u dopravníku. Velmi se 
tak usnadní aplikace robotů, levnějších kar-
tézských systémů či jiných možností auto-
matizace. Vše dohromady propojené v jeden 
funkční celek. 

Cesta do automatizace 

robotických procesů s Yamahou

začněte v malém – škálujte ve velkém

automatizace výroby se v první fázi jeví jako složitá a drahá, ale opak je pravdou. díky nejnovější 
modulární technologii a intuitivním nástrojům je možné rychle a po částech začít zavádět automatizaci 
výroby. Proces se tak může automatizovat postupně, měnit jej po částech, po menších cílech a zároveň 
udržet požadovanou kvalitu vlivem kontrolování výrobního procesu operátory. 

text

 Lukáš beneš 

foto

 YAMAhA

www.S-D-A.sk

27

s t r o j á r s t v o      s t r o j í r e n s t v í   3 / 2 0 2 1