header-object

Koboty Doosan predstavujú vrchol bezpečnosti

Language / Jazyk : English original version / anglický

 

V januári tohto roku Medzinárodná federácia robotiky (IFR) uverejnila svoju definíciu kolaboratívnych robotov v dokumente s názvom „ IFR zverejňuje definíciu kolaboratívnych priemyselných robotov a odhaduje dodávky “, pričom rozlišuje, ktoré coboty spĺňajú požiadavky normy ISO 10218-1 a ktoré nie. ISO 10218-1 je medzinárodná norma, ktorá upravuje bezpečnostný dizajn, ochranné opatrenia a smernice priemyselných robotov. Doosanove coboty vysoko prekračujú tieto minimálne normy.

 

Doosan Robotics je schopná zaistiť túto úroveň bezpečnosti výrobkov na svetovej úrovni prostredníctvom šiestich kĺbových snímačov krútiaceho momentu, piatich rôznych pracovných priestorov a mnohých medzinárodných certifikácií, z ktorých všetky spoločne vytvárajú jedinečne optimalizované a bezpečné prostredie. Konkrétne sú snímače krútiaceho momentu na Doosanových cobotoch známe svojou bezkonkurenčnou úrovňou citlivosti, ktorá sa považuje za najlepšiu v odbore. Tieto snímače krútiaceho momentu umožňujú Doosanovým robotom detekovať vonkajšie sily presne a zastaviť sa oveľa rýchlejšie ako konvenčné metódy riadenia prúdu.

 

Doosan ponúka najbezpečnejšie koboty v priemysle

Doosan coboty sú vybavené snímačmi krútiaceho momentu na každom jednom kíbe. Vďaka tomu sú oveľa bezpečnejšie ako iné značky, ktoré používajú konvenčné metódy riadenia elektrického prúdu alebo so snímačmi krútiaceho momentu iba na jednej alebo dvoch osiach. Tým, že majú snímače krútiaceho momentu na všetkých šiestich kĺboch, roboty Doosan zaisťujú vynikajúcu úroveň bezpečnosti.

 

Úradník spoločnosti Doosan Robotics vysvetlil: „Bez snímačov krútiaceho momentu neexistuje iná možnosť, ako zisťovať silu monitorovaním zmien elektrického prúdu používaného v motore. Naopak, doosanské coboty sú vybavené vysoko výkonnými snímačmi krútiaceho momentu na každom kĺbe, takže môžu okamžite snímať akúkoľvek silu pôsobiacu na kĺby. Vďaka tomu sú vysoko citlivé na detekciu kolízií.“

 

Výhody kobotov Doosan

 

 

ZDROJ:  Doosan Robotics

Doosan Cobots Represent the Pinnacle of Safety

 Language / Jazyk : Slovak / Slovenský

 

In January of this year, the International Federation of Robotics (IFR) published its definition of collaborative robots in a paper titled, “IFR publishes collaborative industrial robot definition and estimates supply”, distinguishing which cobots satisfy the requirements of ISO 10218-1 and which do not. ISO 10218-1 is an international standard which regulates safety design, protective actions and guidelines of industrial robots. Doosan’s cobots well exceed these minimum standards.

 

Doosan Robotics is able to provide this world-class level of product safety through its six joint torque sensors, five distinct workspaces and numerous international certifications, all of which work together to create a uniquely optimized, safe environment. In particular, the torque sensors on Doosan cobots are known for their unparalleled level of sensitivity, considered the best in the industry. These torque sensors allow Doosan cobots to detect external forces precisely and stop much more quickly than conventional current control methods.

 

Doosan Offers the Safest Cobots in the Industry

Doosan cobots are equipped with torque sensors on every single joint. This makes them much safer than other brands using conventional electrical current control methods or with torque sensors on only one or two axes. By having torque sensors on all six joints, Doosan cobots ensure an outstanding level of safety.

 

An official from Doosan Robotics explained, “Without the torque sensors, there is no option but to detect force by monitoring changes of electrical current used by the motor. By contrast, Doosan cobots are equipped with high-performance torque sensors on each joint so they can immediately sense any force applied to the joints. This makes them highly sensitive to collision detection.”

 

Doosan Cobots Advantages

 

 

SOURCE:  Doosan Robotics

S.D.A. s.r.o.  –  Solutions for Industrial Automation