header-object

3 základné tipy pred zakúpením korobota

Language / Jazyk : English original version / anglický

 

Vývoj priemyselných robotov sa viac ako pol storočia sústreďuje iba na produktivitu. Coboty sú však rôzne. Vychádzali z myšlienky, že roboti a pracovníci môžu efektívne a bezpečne spolupracovať na rovnakom mieste. Tento rozdiel znamená, že coboty musia byť bezpečnými partnermi pre spoluprácu pracovníkov, sofistikovaných remeselníkov, aby sa znížilo zaťaženie pracovníkov a ľahko použiteľné stroje, ktoré sa inštalujú a spravujú na mieste.

 

So všetkým tým je dôležité, aby spoločnosti, ktoré by chceli prijať roboty, stanovili smernice skôr, ako ich získajú. Nižšie je uvedený zoznam troch základných kritérií pre tých, ktorí sa snažia nájsť svojich najlepších cobotových partnerov.

 

1. Je dostatočne bezpečné pracovať s ľuďmi?

Podľa globálnej správy robotiky spoločnosti Toshiba Machine Industrial Robots si 79,3 percent zákazníkov cobot nebolo vedomých bezpečnostných štandardov svojich cobotov. Na druhej strane, pri nákupe elektronického zariadenia ľudia kontrolujú, či má zariadenie označenie z hľadiska bezpečnosti / kvality (KC v Kórei), hodnotenie energetickej účinnosti a z ktorej krajiny pochádza. Pri niektorých použitiach ľudia dokonca kontrolujú, či splnili normy smernice o obmedzení nebezpečných látok (RoHS). Podobné postupy sú potrebné aj pre coboty, pretože bezpečnosť je rozhodujúca vzhľadom na to, ako priamo pracujú s ľuďmi.

 

Tip 1

Spoločnosti musia dôkladne preskúmať, či coboty spĺňajú bezpečnostné požiadavky medzinárodných noriem, ako sú ISO 10218 a ISO / TS 15066. Ak je cobot v súlade s ISO 10218, znamená to, že jeho bezpečnostný systém spĺňa požiadavky mnohých krajín. A ak cobot spĺňa ISO / TS 15066, znamená to, že je zabezpečená bezpečná spolupráca medzi cobotmi a pracovníkmi.

 

Okrem toho niektoré druhy roboty dobrovoľne uzákonili bezpečnostné normy, ktoré prekračujú minimálne úrovne požadované v norme ISO 10218, ako sú napríklad roboty Doosan Robotics. Roboty doosanu nielen dosiahli minimálnu úroveň PL d, kat. 3 požadovanú od normy ISO 10218, ale sú certifikované s najvyššou úrovňou v norme ISO, PL e, Cat 4 pre funkciu núdzového zastavenia. Vzhľadom na to, že funkcia núdzového zastavenia je jedným z najdôležitejších bezpečnostných prvkov pre pracovníkov, Doosan sa zaviazal ísť o krok ďalej, aby lepšie zaistil bezpečnosť pracovníkov. Celkovo 18 kritérií, vrátane bezpečnostných prvkov s najvyššou úrovňou priemyslu, splnilo kritériá normy ISO / TS 15066, čím sa úplne zaručilo, že doosanské coboty a ľudia môžu bezpečne spolupracovať.

 

PL/Cat

Čo je "PL e" a "Cat 4"?

Úroveň výkonnosti (PL) meria pravdepodobnosť poruchy riadiaceho systému vrátane častí týkajúcich sa bezpečnosti. Kategória konštrukcie (Cat) je termín, ktorý špecifikuje schopnosť častí súvisiacich s bezpečnosťou vykonávať bezpečnostnú funkciu za predvídateľných podmienok. Preto, čím vyššia je hodnota PL, tým stabilnejší je systém; čím vyššia je hodnota Cat, tým je pravdepodobnejšie, že chyby budú zistené vopred.

 

Vysoká hodnota pre Cat znamená, že bezpečnostný systém má sofistikovanejšiu schopnosť monitorovať poruchy. Jednoducho povedané, bezpečnostný systém certifikovaný podľa Cat 3 zaisťuje minimálnu prevádzku so základnými funkciami monitorovania pomocou dvojkanálového systému. Cat 4, jedna úroveň nad Cat 3 a najpokročilejší bezpečnostný štandard, zaisťuje nepretržitú dostupnosť funkcie poskytovaním dodatočnej spätnej väzby pracovníkom po nepretržitom monitorovaní. Je to podobné tomu, ako auto upozorní vodiča, keď jeden z jeho svetlometov zhasne rozsvietením ikony na prístrojovej doske. Bezpečnostný systém, najmä funkcia núdzového zastavenia na doosanských cobotoch, bola certifikovaná s PL e, kat. 4. Po obdržaní najvyššej bezpečnostnej certifikácie v tomto odvetví majú coboty Doosan porovnateľne nižšiu možnosť poruchy.

 

Doosan Robotics sa snaží, aby spotrebiteľom ponúkala najvyššiu úroveň bezpečnosti v tomto odvetví a túto bezpečnosť zabezpečuje prostredníctvom neustáleho výskumu a investícií. Doosan sa okrem toho zúčastnil na postupe zmeny a doplnenia ISO 10218 a aktívne prispieva k stanoveniu bezpečnostných noriem pre coboty.

 

2. Je to dosť vyspelé na vykonávanie zložitých aplikácií?

Keď spoločnosti hľadajú coboty, berú do úvahy užitočné zaťaženie, nosnosť a senzory a zvažujú, na ktoré aplikácie by robot mal slúžiť. Identifikácia senzorov je obzvlášť dôležitá, pretože menia úroveň sofistikovanosti.

 

Každá úloha si vyžaduje odlišnú úroveň sofistikovanosti pre obratnosť cobotov. Úroveň sa zvyčajne považuje za vyššiu, ak úlohy nemožno štandardizovať do vzoru. Ľudskí pracovníci majú zručnosť aplikovať rôznu váhu v závislosti od produktu, pracoviska a tvaru predmetov. Doosan cobots môže tiež aplikovať podobnú úroveň obratnosti pri vykonávaní úloh pre aplikácie.

 

Tip 2

V porovnaní s inými cobotmi sú Doosanove roboty schopné vykonávať sofistikované úlohy, ktoré vyžadujú vysokú obratnosť, ktorú umožňujú ich šesť kĺbových snímačov krútiaceho momentu, ktoré umožňujú Doosanovým cobotom detekovať vonkajšie sily s vysokou citlivosťou. Dokonca aj pre aplikácie bez vzorovaných procesov robia roboty Doosan precízne a obratné práce so zaistenou stabilitou. Vďaka ich kontrole sily a kontrole zhody môžu byť použité pre aplikácie, ktoré zahŕňajú nielen jednoduché a opakujúce sa zostavenie, ale aj pre aplikácie, ktoré vyžadujú ľudskú obratnosť. Keďže skúsení ľudskí pracovníci dosahujú sofistikované výsledky, môžu Doosanove roboty pracovať aj s takou úrovňou obratnosti, ktorá je podobná alebo dokonca presahuje ľudskú obratnosť.

 

Napríklad leštenie je proces, ktorý do veľkej miery závisí od sily pôsobiacej na povrchy. Robot bez kontroly sily nie je schopný dosiahnuť výsledok na úrovni ľudského pracovníka - úroveň žiarenia sa líši. Avšak Doosan cobot so svojou kontrolou sily a kontrolou zhody vytvára vynikajúce sofistikované lesklé povrchy, pretože poskytuje jemnú a konzistentnú silu. Na priemyselnom pracovisku si dokonca aj jednoduchá a opakujúca sa úloha, ako je leštenie, vyžaduje určitú konštantnú silu pre obratnosť.

 

Cez šesť snímačov krútiaceho momentu sú doosanské roboty vybavené reguláciou sily a kontrolou zhody. Táto základná technológia umožňuje robotom Doosan poskytovať širokú škálu aplikácií v rôznych pracovných priestoroch. Z tohto dôvodu musia spoločnosti zvážiť úroveň sofistikovanosti, ktorú môže poskytnúť cobot.

 

3. Je ľahké použitie ihneď po rýchlej inštalácii?

Jedným z veľkých veľkých rozdielov medzi robotmi a priemyselnými robotmi je to, že robot nevyžaduje profesionálne programovanie robotov. Ktokoľvek ho môže ľahko nainštalovať a prevádzkovať v deň jeho príchodu. V minulosti boli roboti schopní aktivovať iba profesionálni programátori, ktorí ovládali programovacie jazyky. Ich príspevok bol nevyhnutný, keďže sa denne vyvíjalo viac ako 15 000 programovacích jazykov. Naopak, coboty sú pohodlné a ľahko použiteľné, pretože sú zbavené takýchto bežných problémov.

 

Tip 3

Doosan Robotics navyše vyvinul intuitívne užívateľské prostredie na Teach Pendant (zariadenie na ovládanie cobot). Zručnosti, ktoré sa často používajú - vyberať a umiestňovať, paletizovať, vkladať diery - sa vopred naprogramujú tak, aby sa používali ako ikony. Prístup k týmto ikonám umožňuje robotom Doosan byť ľahkým a efektívnym pracovníkom pre aplikácie.

 

Doosan cobots sa dá ľahko ovládať pomocou jednotky priameho ovládania, ktorá je vybavená piatimi tlačidlami, ktoré môže pracovník stlačiť na ovládanie pohybu a koncového umiestnenia. To umožňuje pracovníkom učiť pohyb cobotov priamo pomocou jednoduchého ovládania pomocou gombíkov. Vďaka funkcii inteligentného nastavenia Doosan cobots môžu roboty merať uhol inštalačných miest a hmotnosť nástrojov. Tieto vlastnosti dokonca umožňujú pracovníkom bez špeciálnych skúseností s programovaním a kódovaním nainštalovať a prevádzkovať Doosan cobot do 12 minút po dodaní.

 

ZDROJ:  Doosan Robotics

3 Essential Tips Before You Buy a Cobot

 Language / Jazyk : Slovak / Slovenský

 

The development of industrial robots has been centered solely around productivity for more than half a century. Cobots, however, are different. They originated from an idea that robots and workers can collaborate both efficiently and safely in the same place. This difference means that cobots need to be safe partners for workers to collaborate, sophisticated artisans to lessen the burden of workers and easy-to-use machines to be installed and managed onsite.

 

With all that, it’s important for companies who would like to adopt cobots to establish guidelines before acquiring one. Below is the list of three essential criteria for those who seek to find their best cobot partners.

 

1. Is it safe enough to work with people?

According to the Global Robotics Report by Toshiba Machine Industrial Robots, 79.3 percent of cobot customers were not aware of their cobot’s safety standards. On the other hand, when buying an electronic device, people check whether the device has safety/quality labeling (KC in Korea), energy efficiency rating and what country it is from. For some uses, people even check whether it has met Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) standards. Similar procedures are also necessary for cobots as safety is crucial, considering how they directly work with humans.

 

Tip 1

Companies need to thoroughly examine whether cobots comply with safety requirements for international standards such as ISO 10218 and ISO/TS 15066. If a cobot is compliant with ISO 10218, it means that its safety system is qualified to pass regulations of numerous countries. And if a cobot satisfies ISO/TS 15066, it means that a safe collaboration between cobots and workers is ensured.

 

Furthermore, some cobots have voluntarily enacted safety standards that exceed the minimum levels required in ISO 10218, such as Doosan Robotics’ cobots. Doosan cobots have not only attained the minimum level of PL d, Cat 3 required from ISO 10218, but are certified with the highest level in ISO, PL e, Cat 4 for emergency stop function. Considering that the emergency stop function is one of the most important safety features for workers, Doosan has devoted itself to going one step further to better ensure worker safety. In sum, a total of 18 functions, including industry-highest safety features, have met the criteria of ISO/TS 15066, fully ensuring that Doosan cobots and humans can collaborate safely.

 

PL/Cat

What is PL e and Cat 4?

Performance Level (PL) measures how likely it is for a control system including safety-related parts to malfunction. Structure Category (Cat) is a term that specifies the ability of safety-related parts to perform a safety function under foreseeable conditions. Therefore, the higher the PL value, the more stable the system is; the higher the Cat value, the more likely it is for faults to be detected in advance.

 

A high value for Cat means that the safety system has a more sophisticated ability to monitor faults. Simply put, a safety system certified with Cat 3 ensures minimum operation with basic monitoring features by having a dual-channel system. Cat 4, one level above Cat 3 and the most advanced safety standard, ensures an always-on availability of the function by giving additional feedback to workers after continuous monitoring. This is similar to how a car notifies a driver when one of its headlamps is out by lighting up an icon on the dashboard. The safety system, in particular the emergency stop function on Doosan cobots has been certified with PL e, Cat 4. By receiving the industry’s highest safety certification, Doosan cobots have a comparatively lower possibility of malfunctioning. Human partners working with Doosan robots become aware of the situation whenever unexpected failures occur.

 

Doosan Robotics is doing its best to offer the industry’s highest level of safety to consumers and to ensure this safety through constant research and investment. In addition, Doosan participated in the ISO 10218 amendment procedure and is actively contributing to establishing cobot safety standards.

 

2. Is it sophisticated enough to perform complicated applications?

When companies are looking for cobots, they take into account the payload, load capacity and sensors, considering which applications the robot would serve. Identifying sensors is especially important because they change the level of sophistication.

 

Every task requires a different level of sophistication for cobot dexterity. Usually, the level is deemed higher if the tasks cannot be standardized into a pattern. Human workers have the dexterity to apply different weight depending on product, workplace and the shape of objects. Doosan cobots can also apply a similar level of dexterity when performing tasks for applications.

 

Tip 2

Compared to other cobots, Doosan cobots are capable of performing sophisticated tasks that require high dexterity enabled by their six joint torque sensors, which allow Doosan cobots to detect external forces with high sensitivity. Even for applications without patterned processes, Doosan cobots perform precise and dexterous works with stability assured. With their force control and compliance control, they can be adopted for applications that entail not only simple and repetitive assembly but also those that require human dexterity. As experienced human workers produce sophisticated outcomes, Doosan cobots can also work with a level of dexterity that is similar to or even actually exceeds human dexterity.

 

For instance, polishing is a process that depends largely on the force applied on surfaces. A cobot without force control is not able to produce human worker-level of outcome—the level of shining differs. However, a Doosan cobot, with its force control and compliance control, produces exquisitely sophisticated shining surfaces as it provides delicate and consistent exertion of force. In the industrial worksite, even a simple and repetitive task such as polishing requires a certain amount of consistent force for dexterity.

 

Through six torque sensors, Doosan cobots feature force control and compliance control. This essential technology allows Doosan cobots to provide a wide range of applications in different workspaces. This is why companies need to consider the level of sophistication a cobot can provide.

 

3. Is it easy enough to be used immediately after quick install?

One of the major big differences between cobots and industrial robots is that the cobot does not require professional robot programming. Anyone can easily install and operate it on the day of its arrival. In the past, only professional coders that had the ability to use programming languages were able to activate robots. Their contribution was essential with more than 15,000 programming languages being developed every day. In contrast, cobots are convenient and easy-to-use as they are freed from such conventional difficulties.

 

Tip 3

Additionally, Doosan Robotics has developed an intuitive user experience on Teach Pendant (a device to control a cobot). Skills that are frequently used—pick and place, palletizing, inserting a hole—are programmed in advance to be used as icons. The access to these icons allows Doosan cobots to be easy and efficient workers for applications.

 

Doosan cobots can be easily controlled with Direct Control Unit, which is equipped with five buttons that a worker can press to control movement and end-location. This allows workers to teach cobots’ movement directly through an easy button-control. Also with Doosan cobots’ Smart Setup feature, cobots can measure the angle of install sites and the weight of tools. These features even allow workers without special expertise in programming and coding to install and operate a Doosan cobot within 12 minutes after delivery.

 

SOURCE:  Doosan Robotics

S.D.A. s.r.o.  –  Solutions for Industrial Automation