header-object

background image

NOVÁ GENERACE COBOTŮ PŘICHÁZÍ

Skupina Doosan, založená v roce 1896, je jednou z nejznámějších světových společností z Koreje. Svoji 124letou 

historii se Doosan etabloval jako světový poskytovatel služeb i zařízení v oblasti podpory infrastruktury 

s přibližně 40 000 zaměstnanci ve 37 zemích světa.

TEXT 

Ing. Lukáš Beneš 

FOTO

 S.D.A., s. r. o.

Skupina Doosan je složená z více než 50 pobo-
ček a dceřiných společností, například Doosan 
Heavy Industries, Doosan Individual Vehicles, 
Doosan Power, Doosan Bobcat.
V poslední době Doosan Group předpokládal 
výrazný růst na trhu cobotů, který bude z jed-
ním z agregátorů Průmyslu 4.0. Proto, v ro-
ce 2015 byla založena v Jižní Koreji společnost 
Doosan Robotics, která uvedla na trh po třech 
letech vývoje svého prvního cobota. 

Doosan robotics neustále vyvíjí 

coboty

Od založení společnosti Doosan robotics ne-
ustále dále vyvíjí coboty a jako základ slou-
ží vlastní technologie a zkušenosti špičkových 
odborníků skupiny Doosan, které se projevi-
ly pozitivně v konstrukcích cobotů. V cobotech 
Doosan se skloubily požadavky na bytelnost, 
preciznost, životnost, rychlost i bezpečnost. 
Proto jsou coboti Doosan navrženi tak, aby 
mohli pracovat bok po boku s lidmi bez plo-
tů nebo jiných omezení, což umožňuje lidským 
pracovníkům a cobotům provádět jejich úko-
ly efektivněji, zvyšovat produktivitu a nasta-
vit i vyšší bezpečnostní standarty v náročných, 
pro operátora i nebezpečných, prostředích. 
Doosan coboti jsou schopni operovat dle jed-
notlivých typů od 900 mm pro nejmenší typ 
cobota až do vzdálenosti 1 700 mm pro cobot 
M0617. Hravě si tak poradí s vysokou paletou 
nebo s rozměrnějším pracovištěm. Nosnost 
cobotů je od 6 kg do 15 kg a jejich senzory ve 
všech šesti osách vlastní výroby s citlivostí 
až na 0,2 N poskytují nejlepší citlivost při koli-
zi a zároveň možnost plnit i náročné úkoly, kte-
ré dříve vyžadovaly obratnost lidských rukou 
jako například zakládání soukolí do planetové 
převodovky. Kromě toho je možné spolupráci 

mezi cobotem a operátorem dále klasifikovat 
do pěti předpřipravených kategorií i s využitím 
zónování. Například zakázaná zóna vstupu co-
bota, dotyková zóna pro plnou kolaboraci, kdy 
jej operátor ovládá jemným poklikem na tě-
lo robota nebo i nekolaborativní zóna, kdy bez-
pečnost pracoviště je zabezpečena externím 
zdrojem a cobot může pracovat na svoji maxi-
mální konstrukční rychlost 2,1 m/s. 

Mezinárodní ocenění

Na základě vynikajících uživatelských zkuše-
ností, sofistikovaných a kvalitních produktů, 
obdrželi Doosan coboti cenu za design od Red 
Dot v roce 2017 za „Interface & User experien-
ce” a v roce 2018 v kategorii „Product design“. 
Doosan coboti umožnují díky svým velikostem 

a kapacitě nabídnout zákazníkovi nejoptimálněj-
ší řešení z důvodu velkého množství použitelných 
aplikací, ve kterých lze coboty Doosan využít. 

Aplikace

Roboty Doosan mohou být použity v širo-
ké škále procesů a přizpůsobeny různým po-
třebám zákazníků. Bytelnost a pevnost cobota 
umožňuje využití na náročnějších aplikacích, 

než jsou využíváni současní coboti. Při vhod-
ném nastavení Doosan cobot dokáže obsluho-
vat tryskací pistoli při čištění či utáhnout kolové 
šrouby nebo matky, což je pro většinu konku-
rence nereálné pro jejich nízkou tuhost. 
Díky vysoce výkonným snímačům kroutícího 
momentu jsou coboti Doosan schopní precizní 
a sofistikované aplikace. Pokročilejší řídící algo-
ritmy, jako funkce Force control a Complience, 
umožňují využití cobotů na šroubování, utaho-
vání, leštění a lepení, to vše v plném zatížení 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Standardně jsou 
roboti schopni i vážit, proto je možné jejich vy-
užití i pro kontrolu obrobků a provádění jemných 
úkolů, které vyžadují lidskou obratnost s přes-
ností při opakování 0,1 mm. 
Velkým benefitem cobotů Doosan je flexi-
bilita, kdy jej můžete během několika minut 
přenastavit pomocí tlačítek na Cocpitu ne-
bo přemístit na jiné pracoviště. Doosan je plně 
kompatibilní s výrobky pro periferii robota, kte-
ré je možné pomocí platformy Doosan Mate 
velmi rychle využít. Jedná se o různé uchopo-
vače, 3D a 2D kamery. To umožňuje rychlé 
využití cobota v řádech minut na kritické místo 
výrobní linky a jen volbou vhodného programu, 
které jsou uloženy v systému, spustit cobota 
na jiném místě s jiným nástrojem a jiným na-
stavením bezpečnosti. 
Uplatnění v automotive: Continental, MAHLE,  
HYUNDAI, EATON nebo v průmyslu: ATLAS 
CORPO, DOOSAN Bobcat. 

Coboti Doosan jsou certifikováni 

podle ISO standardu 13849-1 

a certifikace NRTL, KCS a CE pro 

evropský trh. 

www.s-d-a.sk

209

strojárstvo / strojírenství

 

5 2020