header-object
VyužíVanie robotov
urobí celú
spoločnosť lepšou
V januárovom vydaní atp Journalu sme priniesli reportáž
z medzinárodného veľtrhu robotiky ireX, ktorý sa v hlavnom
meste Japonska, tokiu konal na prelome novembra
a decembra minulého roku. Vďaka nášmu spolupracovníkovi
Jaroslavovi Fiľovi zo spoločnosti s.D.a., s. r. o., teraz
prinášame exkluzívny rozhovor s yasuhikom Hashimotom,
výkonným riaditeľom a generálnym manažérom spoločnosti
Kawasaki robot Division, ktorý zároveň pôsobí aj vo funkcii
zástupcu riaditeľa Japonskej robotickej asociácie.
V Európe sa veľmi diskutuje o tom, že automatizácia a robotika
diskusie. My sme pripravení ponúkať roboty s cieľom zvýšiť prospe-
berú ľuďom prácu.
ritu spoločnosti, ekonomiky, ľudí.
Otázka náhrady ľudí vo výrobných závodoch technológiami je už
V súčasnosti je v automatizácii dominantný trend digitálnej fabri-
prítomná desiatky rokov. Technológie nepochybne majú vplyv na
ky, v Európe známy aj ako Industry 4.0. Ako je Kawasaki Robotics
celú spoločnosť a menia ju. V Japonsku za posledný rok poklesol
pripravená na túto víziu?
počet pracovníkov celkovo o 640 000 ľudí, ktorí výrobným závo-
Počas veľtrhu iREX 2017 sme predstavili dve riešenia - K-COMMIT
dom chýbajú. Preto je jediným riešením využitie robotov a robo-
(Kawasaki Communication Maintenance Management Inspection
tických technológií. Takmer všetci dnes riešia otázku, ako dokážu
Total), čo je sieťové riešenie, ktoré umožňuje prepojiť robot so svo-
roboty pomôcť tomuto vývoju.
jím okolím, zákazníkom a pod. V súlade s našou filozofiou robiť
Myslím si, že ich využitie bude
veci jednoducho a pre používateľa priateľské ponúka K-COMMIT
závisieť od jednotlivých krajín.
podporu počas celého životného cyklu našich robotov, aby ich kon-
V Kórei je využitie robotov na
coví zákazníci mohli využívať veľa rokov k ich spokojnosti. Jediným
úrovni 6 %, v Európe dokonca
cieľom tohto produktu je znížiť chybovosť na nulu a úplne pred-
len 2 %. Do budúcnosti sa ne-
chádzať neplánovaným odstávkam. Vzdialený prístup k robotu,
budeme pozerať na roboty ako
prediktívna údržba či predpovedanie vzniku možných chýb - to je
na technológiu, ktorá berie ľu-
súčasť K-COMMIT. Druhým prezentovaným riešením bol Successor,
ďom prácu, budeme skôr vidieť
nový robotický systém, ktorý opakuje pohyby odborných technikov
to, ako dokáže robot spolupra-
prostredníctvom vzdialenej spolupráce. Táto možnosť vzdialeného
covať s človekom. Ako dokážu tieto dva subjekty využívať spoločný
ovládania robota nájde uplatnenie v mnohých oblastiach, pričom
priestor a vykonávať spolu úlohy. Aj do budúcnosti budú niektoré
systém je kompatibilný s väčšinou robotov Kawasaki. Vďaka za-
procesy vyhradené pre ľudí a niektoré bude efektívnejšie realizovať
budovaným systémom umelej inteligencie a schopnosti učenia sa
robotmi. Dôležité je, že ľudia budú naďalej vykonávať tú sofistikova-
je robot schopný cez systém
nú, kreatívnu prácu. Trh spolupráce teda neznamená len využívanie
Successor opakovať jemné
robotov, ale aj ich existencia s ľuďmi na spoločnom pracovisku.
pohyby po technikoch. To sú
Ako bude možné pre štát a firmy získať ekonomický efekt z nasa-
len niektoré z riešení, ktoré
denia robotov? Bude jednou z možností aj ich zdanenie?
Kawasaki ponúka v súlade s fi-
lozofiou Spoločnosť 5.0, čo je
Robot je fenomén a nemôžeme zabudnúť, že toto pomenovanie
v Japonsku obdoba európskeho
má svoj pôvod v bývalom Československu. Mnohí sa dnes pokú-
Priemyslu 4.0. Cieľom je kom-
šajú konštruovať roboty podobné človeku, ale robot nie je človek.
binovať produkty IoT, umelej
Robot je spojenie mechaniky, elektroniky a nejakých nástrojov.
inteligencie, robotov a samo-
Bill Gates pri vývoji svojho softvéru nikdy nespomínal dane. Dnes,
zrejme ľudských zručností s cieľom čo najvyššej efektívnosti prevá-
keď je starší, zrazu hovorí, že softvér treba zdaniť. Ak niekto povie,
dzok. Jedine kombináciou týchto technológií a prístupov môžeme
že dron alebo auto je robot, treba ich zdaniť? Niekto sa snaží na
dosiahnuť dobré výsledky. Bez človeka ako súčasti tohto reťazca to
tom len zarobiť. Robot je predsa len niečo ako nástroj pre človeka.
nebude možné.
Rovnako ako počítač. Je to len zariadenie. Skôr mám pocit, že ide
o strach na trhu, aby človek nestratil dominantné postavenie. Naše
Mnohí svetoví výrobcovia už predstavili spolupracujúce roboty.
názory sa opierajú o štatistické údaje. Japonské spoločnosti, ktoré
Plánuje aj Kawasaki vstúpiť do tohto segmentu?
inštalovali robotov, zvýšili svoju efektivitu a zisk a mohli si dovoliť
Okrem dvojramenného robota DuAro je to práve spomínaný systém
zvýšiť mzdy svojich pracovníkov. To sa udialo napríklad v spoloč-
Successor, ktorý umožňuje takmer všetkým našim štandardným
nosti Toyota. To je skutočnosť. Vedenie akejkoľvek spoločnosti by
modelom robotov fungovať ako „spolupracujúci“ robot.
malo v prvom rade myslieť na to, ako zlepšiť spoločnosť. Veríme, že
aj my ako spoločnosť vyrábajúca roboty k tomu môžeme prispieť.
Ďakujeme za rozhovor.
Spoluprácou robotov s ľuďmi. Bude záležať len na tom, ako budú
ľudia roboty využívať. Ak sa roboty využívajú na iné účely, ako urobiť
Jaroslav Fiľo
spoločnosť lepšou, napr. v armáde, to už je predmetom úplne inej
Anton Gérer
Interview
2/2018
17