header-object

 

BALLUFF - BIW - Indukčný lineárny snímač polohy pre rýchle pohyby

Pre snímanie veľmi rýchlych pohybov Balluff vyvinul nový BIW analógový indukčný lineárny snímač polohy. So vzorkovacou frekvenciou 20 kHz a rozlíšením a opakovateľnou presnosťou v µm tento systém určuje nový štandard v bezkontaktnom snímaní.

BIW - indukčný lineárny snímač je založený na novom patentovanom bezkontaktnom princípe. Táto výhoda je dosiahnutá spôsobom

BIW - rýchly indukčný lineárny snímač polohy
vysielač/prijímač snímacieho elementu, ktorého signály sú vyhodnocované v rezonančnom obvode. Puzdro snímača je z mechanický vysoko odolného hliníkového profilu. Rezonančný obvod je umiestnený na bežci - pohyblivej tyči. Bežec snímača je upevnený k pohyblivej časti stroja, polohu ktorého potrebujeme snímať. Rezonančný obvod snímača je veľmi rýchlo budený vysielacím členom snímača pri vzorkovacej frekvencii 20 kHz. V prijímacom člene snímača je generovaný výstupný signál reprezentujúci meranú polohu. Konečný údaj o polohe je okamžite dostupný ako analógový signál na výstupe. Snímač je charakteristický vysokým rozlíšením a opakovateľnou presnosťou. Je odolný mechanickým rázom, vybráciam a dokáže pracovať aj v prostrediach s vysokým magnetickým poľom. Absolútny analógový signál je dostupný v rastúcej aj klesajúcej forme.

Najvýznamnejšie aplikácie BIW snímača zahŕňajú tvárniace a ohýbacie stroje pre kovy, plasty, najčastejšie vstrekolisy. Vzorkovacia frekvencia 20 kHz zabezpečuje najvyššiu kvalitu snímača, špeciálne pre potrebu použitia snímania vysokorýchlych, dynamických pohybov ako vysokorýchlostné dierovanie, alebo vstrekovacia os vstrekolisu.

Voliteľné káblové/konektorové pripojenie, držiaky a rôzne zobrazovacie jednotky sú zahrnuté v širokom rozsahu príslušenstva pre BIW lineárne snímače.

Magnetostrikčný lineárny snímač polohy BTL6 s P-111 rozhraním

Balluff predstavil novovyvinuté prevedenie magnetostrikčného, bezproblémového a bezúdržbového snímača radu BTL6 vhodného pre použitie v strekolisoch s pridaním jedinečného digitálneho rozhrania P-111. Toto rozhranie poskytuje užívateľom funkcionalitu magnetostrikčného snímača so zbernicovým rozhraním, ale pri významne nižšej cene a bez ďalších nevýhod. Nové univerzálne impulzné rozhranie nezahŕňa iba funkciu Balluff P a M rozhraní, ale po prvý krát používa DPI/IP (digital pulse interface/integrated protocol) pre obojsmernú komunikáciu medzi riadiacou jednotkou a snímačom. Vďaka "plug-and-play" si už toto rozhranie viac nevyžaduje časovo náročné parametrizovanie. K snímaču je vhodný vysokorýchlostný programovateľný riadiaci modul C-DIAS.

Vždy po zapnutí vstrekolisu sa kontrolujú údaje ako, sériové číslo, rýchlosť šírenia sa vlny, dátum výroby, samotná dĺžka snímača z dôvodu kontroly pripojenia správneho snímača.

BTL6 - Magnetostrikčný lineárny snímač polohy
Ďalšia výhoda systému je uchovávanie priebehu polohy bežca v riadiacej jednotke, čo eliminuje chybu bežca po vybehnutí so snímacieho rozsahu. Novonavrhnuté riešenie je veľkým prínosom pre obe strany, aj výrobcu stroja ako aj koncového zákazníka. Vďaka spomenutým vlastnostiam sa výrazným spôsobom zníži čas parametrizácie snímača pri prvospustení a zároveň pri výmene vzhľadom na servis. Jednoducho znovuupevnenie snímača, pripojenie kábla a systém je opätovne pripravený. V prípade potreby snímania viacerých pohybov v jednej osi snímač BTL6 môže byť použitý s viacerými magnetmi na snímanie viac polôh v rovnakom čase. Jediná potrebná vec je mechanické prepojenie pohyblivých častí s bežcami snímača.

Robustné prevedenie BTL6 s rozlíšením < 10 µm a opakovateľnosťou < 20 µm presiahne všetky požiadavky kladené na lineárne snímače pre vstrekolisy. Podobne je to aj s nelinearitou iba 200 µm pre nominálnu dĺžku do 500 mm, alebo 0.02% z celého rozsahu dĺžok cez 500 mm.

BTL6 snímač s krytím IP67 pozostávajúcim z hermeticky tesného, okrúhleho hliníkového profilu chrániaceho snímač nielen pred znečistením a vodou, ale aj vysokým stupňom ochrany pred mechanickými rázmi a vibráciami. Snímače sú dostupné v prevedeniach s meracou vzdialenosťou od 50 do 1500 mm. Ďalšia významná pozitívna vlastnosť, snímač s digitálnym P-111 rozhraním je absolútne odolný externým magnetickým poliam. Táto skutočnosť ich stavia ako ideálne riešenie pre použitie vo vysokopresných vstrekolisoch. Snímače sú odolné aj kolísaniu prúdu a napäťovým špičkám v napájacej sústave.

Magnetický lineárny merací systém LIMES od firmy Kübler - spoľahlivý a bezporuchový vzhľadom na znečistenie a vlhkosť

Firma Kübler vyvinula nový lineárny merací systém založený na magnetickom princípe. Tento princíp sa môže aplikovať na nerezový pásik ako aj kovový krúžok s magnetickou vrstvou, ktorá je zmagnetizovaná v rovnakých intervaloch so severnými a južnými pólmi. Pri tomto novom princípe sú použité špeciálne vyvinuté materiály závislé na požadovanej presnosti.

Snímanie polohy je realizované pohybom snímača ponad magnetický pásik, pri ktorom sa čítajú magnetické impulzy. Údaj o polohe je využiteľný pre definovanie polohy, uhlového natočenia alebo určenie smeru pohybu. Merací systéme je absolútne odolný voči znečisteniu a kvapalinám.

LIMES - inkrementálny magnetický lineárny snímač polohy
Snímač je bezkontaktný, čiže jeho životnosť je praktický neobmedzená. Umiestnenie v systéme závisí od samotnej aplikácie. Výstupný signál môže byť zobrazený vo viacerých typoch počítadiel a zobrazovačov, alebo sa môže použiť na regulovanie a priviesť ako vstup do regulátora. LIMES je vhodný pre vysoko dynamické procesy s vysokými nárokmi na snímanie polohy. Ponúka ekonomickú alternatívu namiesto presných ale krehkých optických systémov. Prirodzene najväčšie uplatnenie nájde v aplikáciách merania lineárnych polôh a pohonov. Pri jeho návrhu bol kladených veľký dôraz na extrémnu opakovateľnosť aj pre veľké pracovné rozsahy, napriek veľmi náročnému a znečistenému pracovnému prostrediu. Merací dosah má okolo 100m s presnosťami 0,005mm, 0,025mm, 0,02mm, 0,1mm. Jeho napájanie je 5VDC, alebo 24 VDC s výstupm Push-Pull, alebo linkovým budičom RS 422.